Page 14 - CanaDream Catalog Dutch
P. 14

VEELGESTELDE VRAGEN


      Wanneer en waar kan ik mijn    volledig opgeladen batterij,    in een onbekende omgeving. Uit de
      CanaDream voertuig ophalen of   afhankelijk van het gebruik, ongeveer  overweldigende positieve reacties die
      terugbrengen?           6-8 uur meegaan. De batterijen   CanaDream heeft ontvangen van
      CanaDream heeft vestigingen in   worden opgeladen wanneer u het   duizenden gasten die onze
      Vancouver, Whitehorse, Calgary,  voertuig te bestuurt of de stekker in  motorhomes al hebben gehuurd
      Edmonton, Toronto, Montreal en   een elektriciteitsvoorzieningspunt  blijkt hoe gemakkelijk onze
      Halifax, met gratis vervoer van en  doet. De motoraccu is apart - als de  voertuigen te besturen zijn en
      naar de luchthaven beschikbaar,  interne batterij leeg is, zult u nog  hoeveel plezier ze ervan hebben
      behalve in Montreal, waar er extra  steeds in staat zijn om de motor te  gehad.
      kosten in rekening worden gebracht.  starten en te rijden, waardoor het  Het besturen van een camper is iets
                       interne systeem weer zal worden
      Ophalen is van 13.00 uur -16.00 uur –  opgeladen.           anders dan het besturen van een
      vroeg ophalen tussen 10.00 uur                     auto. De aanbevelingen in de
      -12.00 uur. Terugbrengen is tussen  Alle voertuigen hebben de     Gastenhandleiding zorgen ervoor dat
      08.00 uur -10.00 uur – laat    mogelijkheid om aangesloten te   uw rij-ervaring comfortabel is, terwijl
      terugbrengen tot 15.00 uur.    worden op elektriciteit. Wanneer u de  u geniet van de luxe en veiligheid van
                       stekker in             een CanaDream RV
      Waar kan ik met mijn CanaDream   elektriciteitsvoorzieningspunt op een
      voertuig rijden?          RV-park steekt, zal alle apparatuur  Is de verzekering inbegrepen bij de
                                         kosten van deze RV-vakantie?
      Reizen is op alle wegen die een  automatisch worden uitgeschakeld
      nummer hebben (waaronder      en overgaan op110V elektriciteit in  Ja. Alle voor alle CanaDream
      onverharde wegen) toegestaan tenzij  plaats van op de accu’s. U kunt dan  reserveringen is een verzekering
      het niet is toegestaan door ons.  gebruikmaken van alle apparatuur  afgesloten van $5.000.000 tegen
      Raadpleeg voor meer informatie over  zoals de magnetron, de      burgerlijke aansprakelijkheid en
      niet-toegestane wegen de sectie  stopcontacten en de dak       materiële schade. De voertuigen
      Reizen in Onbevoegden en Verboden  airconditioning.          hebben eigen risico van $750 voor
      Gebieden op onze                            een aanrijding en kleine schade.
      Verzekeringspagina.        Waar gaan we ‘s nachts kamperen?
                       RV-campings             Heeft u een pech-onderweg dienst
      Wat wordt er geleverd met mijn   Wij raden een verblijf in een RV-park  in het geval van pech of een
      CanaDream RV?           aan. Canada heeft in alle belangrijke  ongeval?
      Elk voertuig wordt geleverd met een  toeristische centra in de meeste  We zijn blij om voor uw gemoedsrust
      CanaDream voertuig         steden een uitgebreid netwerk van  alle CanaDream gasten te voorzien
      onderhoudspakket dat bestaat uit  RV-parken. De RV-parken bieden   van een gratis hulplijn. In het
      een spons, rubber handschoenen,  uitstekende recreatieve       onwaarschijnlijke geval dat u een
      een emmer, een bezem, een stoflap,  mogelijkheden, plus een douche en  ongeval krijgt of pech heeft, kunt u
      kleerhangers, poetslappen, een   toilet. Bij elektrapunten kunt u uw  voor hulp gewoon het gratis
      aansteker, een deurmat, tangen, een  voertuig aansluiten op elektriciteit.  nummervan CanaDream
      zaklamp, een multi-schroevendraaier,  De tarieven voor een RV-park start  (1-888-480-9781) bellen.
      een waterslang, een riool-slang en  from around $30.00/night.
      afwasmiddel, beddengoed, bestek,                    Wat voor een brandstofverbruik
      borden, potten, pannen enz. kunnen  Nationale parken         kan ik verwachten met mijn
      worden gereserveerd met een extra  De meeste Canadese nationale    CanaDream voertuig?
      comfort pakket (zie “Optionele Extras/ parken hebben gebieden     Het brandstofverbruik is afhankelijk
      çomfort pakket”).         gereserveerd om te camperen.    van het voertuig, de toestand van de
                                         wegen, wind, snelheid, rijgedrag enz.
      Hoelang gaat het accusysteem    Sommige parken bieden een douche,  Als vuistregel kunt u tussen 25 liter
      mee?                met uitzondering echter van de   per 100 kilometer (ong. 10 mijl/US
      Alle CanaDream voertuigen hebben  grotere parken, die meestal geen  gallon) aanhouden.
      een dubbel accusysteem. Dit    elektrapunten hebben.
      betekent dat de motoraccu los is van  Zijn CanaDream campers     Kan ik met mijn CanaDream
      het accusysteem voor interne    gemakkelijk te besturen?      voertuig naar de VS reizen?
      apparaten zoals de koelkast, de  Het is voor ons belangrijk dat u zich  Ja, extra kosten worden u in rekening
      verlichting en de waterpomp.                      gebracht, tenzij VS reizen is
                       op uw gemak voelt tijdens het    opgenomen zonder kosten.
      Het interne batterijsysteem zal bij een  besturen van een onbekend voertuig
   9   10   11   12   13   14   15   16