Page 15 - CanaDream-GEB-Dutch-2017
P. 15

VEELGESTELDE VRAGEN


     Verenigde Staten. Bel gewoon onze  fietsen tegen een kostprijs van $ 50  voertuigen niet toe. Alle types
     gratis nummer (1-888-480-9781)   plus belasting.          incidenten als gevolg van het
     voordat u de grens met de Verenigde                  transporteren van een object op het
     Staten oversteekt en bel ons als u  Bent u open op zon- en feestdagen? dak van het voertuig zijn niet gedekt.
     opnieuw Canada inrijdt. Wij zullen u  Van 1 mei tot 30 september zijn wij
     dan als u het voertuig terugbrengt de  geopend van maandag tot en met  Kunnen er meer dan zes mensen
     nachten die u heeft doorgebracht in  zondag, inclusief alle feestdagen. In  verblijven in uw voertuig?
     de Verenigde Staten in rekening  het laag seizoen, van 1 oktober - 30  Het maximaal aantal personen in elke
     brengen.              april, zijn we gesloten op zon- en  camper is zes. De Canadese wet
                       feestdagen. Er kunnen echter tegen  vereist dat elke persoon in het
     Kan ik mijn koffer achterlaten bij  een kostprijs van $375 per    voertuig een autogordel moet
     mijn ophaallocatie?
                       gebeurtenis speciale regelingen  dragen. Het maximum aantal van de
     Ja. Zolang u het voertuig op dezelfde  worden getroffen voor het ophalen of  veiligheidsgordels in elk van onze
     locatie ophaalt en terugbrengt, kunt  terugbrengen van voertuigen op  voertuigen is zes.
     u de koffer uitpakken in uw camper  zondag.
     en deze op de afhaallocatie                      Wat is de CanaDream Club?
     achterlaten. We zullen uw koffer  Moet ik de riool- en watertanks aan  De CanaDream Club is ons exclusieve
     opslaan totdat u terugbent. Aan deze  het eind van mijn reis legen? reisdienstenprogramma. Het
     service zijn geen kosten verbonden. We zouden het op prijs stellen als u,  lidmaatschap is inbegrepen wanneer
                       voordat u het voertuig terugbrengt,  u uw campervakantie bij CanaDream
     Wanneer is de volledige betaling  het riool- (zwart water) en afvalwater  boekt. Het lidmaatschap geeft u recht
     vereist?
                       (grijs water) tanks in de daarvoor  op speciale kortingen bij campings,
     De volledige betaling is 30 dagen  bestemde dumpstations leegt of we  attracties en hotels in heel Canada.
     voorafgaand aan de ophaaldag    kunnen dit voor een bedrag van $75  Voor verdere informatie kunt u
     vereist.              voor u doen.            terecht op www.canadream.com/
                                        canadreamclub.
     Wat is de minimum leeftijd voor de  Moet ik het voertuig reinigen
     bestuurder?            alvorens ik deze terugbreng?    Hoe kan ik de prijzen voor mijn
     U moet minstens 21 jaar oud zijn om                  CanaDream RV-vakantie-ervaring
     een camper te kunnen reserveren en  Wij zouden het op prijs stellen als u  berekenen?
     u moet in het bezit zijn van een  de cabine schoonveegt, ervoor zorgt  CanaDream baseert haar prijzen op
     geldig rijbewijs dat is afgegeven in  dat de koelkast leeg is en de ergste  een flexsysteem waarbij de tarieven
     uw eigen land. Het rijbewijs moet tot  vlekken zijn verwijderd. Verwijder al  op elke maandag op basis van de
     tenminste één dag nadat u uw    het afval uit het voertuig, zorg ervoor  beschikbaarheid van elk type
     voertuig terugbrengt geldig zijn. dat de tafel en werkbladen schoon  voertuig worden herberekend. De
                       zijn, dat de borden zijn afgewassen  prijs voor een bepaald type voertuig
     Biedt u one-way boekingen tussen  en dat het gasfornuis en de over  kan hoger zijn als deze beperkt
     uw locaties?            vetvrij zijn. Als u dit liever niet doet of  beschikbaar is. In het algemeen
     Ja, wij bieden one-ways aan tussen  wilt dat wij dit doen, kunnen wij  betekent dit dat hoe eerder u boekt
     onze locaties. Er wordt $850 kosten in  tegen een kostprijs van $ 75/uur  hoe lager de prijs zal zijn. Uw tarief
     rekening gebracht voor one-way   zorgdragen voor de schoonmaak.   wordt bepaald door uw ophaaldatum
     boekingen. Deze vereisen een    Mag ik iets achter de RV koppelen? en vermenigvuldigd met het aantal
     voorafgaande vergunning, die kan                   geboekte nachten.
     worden geregeld door te bellen naar  Wij staan niet toe dat u iets achter de  BELANGRIJK: houd er rekening mee
     onze reserveringscentrale op 1-800- RV koppelt. Als blijkt dat er iets aan de  dat de bovenstaande informatie
     480-9781. One-ways zijn niet    RV gekoppeld was zal de verzekering  alleen dient om veelgestelde vragen
     beschikbaar van of naar onze locatie  via CanaDream geen schade aan het  te beantwoorden. Voor de volledige
     in Edmonton.            voertuig vergoeden.        CanaDream voorwaarden, verwijzen
     Verhuurt u fietsenrekken?     Kan ik een kano of een ander    wij u naar uw CanaDream
                                        huurovereenkomst.
     De fietsenrekken kunnen alleen op  object op het dak van uw voertuig
                       vastmaken?
     onze MHA-, MHB- en SVC-voertuigen
     worden gemonteerd. De rekken zijn  Om ongelukken te voorkomen staan  Ga naar www.canadream.com/faq
     beschikbaar voor maximaal vier   wij het vervoer van kano’s of andere  voor antwoorden op al onze
                       voorwerpen op de daken van onze  veelgestelde vragen.
   10   11   12   13   14   15   16